კალათა

დეტალურად

უქარქაშო ხმლები (წიგნი II)

ლევან სანიკიძე

გამომცემლობა ბაკმი

ლევან სანიკიძის „უქარქაშო ხმლები“ - ყველა დროის ქართული ბესტსელერი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი ოთხ წიგნად. წიგნი მეორე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი მეექვსე. დამრეცი
  • აზმა პირველი - წიგნი თამარის ძისა
   • ლაშა - ვითარცა მეფე
   • ლაშა - ვითარცა კაცი
   • „მანგუ თენგრი ქუჩუნდურ“
   • საათი დადგა!
   • ლაშას აღსასრული
  • აზმა მეორე - წიგნი თამარის ასულისა
   • საქორწინო გვირგვინები
   • დაისის წინარე ბრძოლები
   • გამოსვლა ჯალალ ად-დინისა
   • გარნისი, გინა - დაისი
   • შალვას აღსასრული
   • „ღაღადი ცრემლთა!“
   • შემდგომად ტფილისისა
   • „ზარნი თათართანი“
   • „უვალსა გზასა“
  • აზმა მესამე - წიგნი „უმეფობისა“
   • რვა დუმანი
   • „მან ქუშტემ ჩაღატა!“
   • „აღიძვროდეს ყოველნი“
   • უმშვენიერესი გაელვება
  • აზმა მეოთხე - წიგნი ორმეფობისა
   • დავითი და დავითი
   • ისევ ალამუთთან
   • ჯიგდა, გვანცა, ჯიქური
   • „იწყეს აღწერად“
   • დავით ნარინის აჯანყება
   • უცხო დროშის ქვეშ
   • ჩინგისიდები, ალათემური და ქართველები
   • ულუ დავითის აჯანყება
   • ტაშისკართან
   • ციხისჯვარიდან ქუთათისისკენ
   • მეფე - დედოფალმოკლული
   • „წესადცა არს ქართველთა წინამბრძოლობა“
   • „სიბაზე დგომა“
   • აბაღა, ბერქა და ქართველები
   • ხასინჯუ-ულუსიანი
   • უფლისწულის სიკვდილი
   • თეგუდარი და ქართველები
   • აღსასრული ულუ დავითისა
   • მოღალატე კახაბერისძე
   • ისევ პონტოელ ქართველთათვის
  • აზმა მეხუთე - წიგნი დემეტრე თავდადებულისა
   • ყაენის დიასპანნი
   • ისევ უცხო დროშის ქვეშ
   • მედროვემ „მოივერაგა“
   • ისევ „თვითბუნება“
   • ისევ „უცხო თესლთათვის“
   • „ჯაჭვი სახელოვანი“
   • „საახალწლო წვევა“
   • კვლავ გაელვება უმშვენიერესი
  • აზმა მეექვსე - წიგნი „მრავალმეფეთა“
   • ვახტანგ მეორე
   • დავით მერვე
   • მინაწერი XIII საუკუნისა
   • ვარსკვლავი კვიმატი
   • მესხური სიქველე
  • აზმა მეშვიდე - ერთხელ კიდევ „აღმაშენებლურად“
   • „ვითარცა მარგალიტისათვის“
   • მემკვიდრეობად - „ულუსობანი“
   • უკანასკნელად - მონღოლთა კარზე
   • „ძეგლის დადება“
   • დემეტრე ტფილელი
   • Alea jacta est!
   • თემიდას მახვილი
   • კვლავ - „ნიკოფსით დარუბანდამდის“
   • ისევ „პონტოელ ქართველთათვის“
   • მსოფლიო ძალისხმევანი
   • რწმენა რწმენისა
  • აზმა მერვე - „მესამე აღმოსავლური ტაიფუნი“
   • დავით მეცხრე
   • ბაგრატ მეხუთე დიდი
   • გამოსვლა თემურლენგისა
   • „ნადირობა“ პირველი, გინა „რკინის ჩელტიანები“
   • „მოიხელოვნა განზრახვა ესევითარი“
   • „ნადირობა“ მეორე
   • „ნადირობა“ მესამე
   • „ნადირობა“ მეოთხე
   • კვლავ „მიეტევნეს“ ქართველნი
   • „ნადირობა“ მეხუთე
   • „ნადირობა“ მეექვსე
   • „ნადირობა“ მეშვიდე
   • „ნადირობა“ მერვე
   • „ბოროტი ბოროტად წარწყმდა“
   • მინაწერი XIV საუკუნისა
  • კარი მეშვიდე. დაღმართი
   • აზმა პირველი - „ჩამომცრობილი“ საქართველო
    • „განასხმიდა თათართა“
    • „შავბატკნიანები“
    • ალექსანდრე პირველი
    • რღვევის გზაზე
    • 29 მაისი 1453 წლისა
    • „ბიზანტიური ტრაგედიის“ შემდგომ
   • აზმა მეორე - დაშლილი საქართველო
    • ყვარყვარე - „ღვთისა გარეგანი“
    • ჩიხორის ბრძოლა
    • მკვლელობა ფარავანთან
    • ტყვეობა ფარავანთან
    • ჟამი „განსქდომისა“ და „განყოფილებისა“
    • ნაყოფი რელიგიური შარლატანობისა
    • „თეთრბატკნიანები“
    • ისევ ბრძოლა სულმოკლეთა
    • ისევ ერანელები
    • ისევ „ევროპული გზა“
    • ისევ სამცხე-საათაბაგო
    • ისევ რელიგიური შარლატანობა
    • მინაწერი XV საუკუნისა
   • აზმა მესამე - ისევ ბოროტი ჟამსაბრუნავი
    • „წითელთავები“
    • „ბრძოლა-შლილობათა მოძულე“
    • წამება ძეგლთა
    • ავგიორგი
    • მეღვინე-უფლისწული
    • ოსმალები, ყიზილბაშები, ქართველები
    • „მაგრად იყავ!“
    • სამასი რაჭველი
    • „ჰყვეს ზავი“
    • თეთრი შინდი და თეთრი ტაძარი
    • ისევ და ისევ ყიზილბაშნი
    • ლაშქრობა იერუსალიმს
   • აზმა მეოთხე - „ომში კოხტა და უშიშარი“
    • მაოხარი გზები
    • მურჯახეთი
    • „ბნელი ღამე... ბნელი გულები“
    • ოლთისი და ქარაღაქი
    • სოხოისტა
    • სოხოისტას შემდგომ
    • ფეოდალური განრინებანი
    • „შავარდნისთვალებიანთა...“
    • „მე ფიცი ვარ შენი“
    • ათაბაგის ახალი საჩივარი
    • ვარძიის წითელი კვართი
    • „ატენის ციხევ, მაღალო!“
    • შხამგარეული გამარჯვება
   • აზმა მეხუთე - „კიდევაც დაიზრდებიან“
    • „ცხენოსან-ცეროსანი“
    • წაგება მოგებული ბრძოლისა
    • დასაწყისი „რენეგატობის ხანისა“
    • დიღომსა და სამადლოსა
    • ყორღანაშვილის ღალატის წყალობით
    • „კიდევაც დაიზრდებიან...“
   • აზმა მეექვსე - ყველაზე მძიმე ცრემლები
    • დასაწყისი „მძევლობის ხანისა“
    • რუსეთისაკენ
    • კახეთის ახალი მეფე
    • ძუძუ-მტეს და პური-მტეს...
    • სატყეპელა და იანეთი
    • ჟამი სამი გიორგისა
    • ისევ სატკივარნი მესხეთისანი
   • აზმა მეშვიდე - სკილასა და ქარიბდას შორის
    • ერანის ტახტისათვის
    • ლალა ფაშა
    • ლალა ფაშას წერილები
    • მგელ-ციხე და ჩილდირი
    • აღლუმზე არიან მესხები!
    • ლალა ფაშა ქართლს მოვიდა
    • მეფემ უღელი გამოიცვალა
    • „აჰა, ლეჩაქი და აჰა, ხრმალი“
    • დაბრუნება სვიმონ მეფისა
    • „დაიპყრობ და მაინც არის დაუპყრობელი“
    • ხონთქარის კარზე
    • „დელი სვიმონ!“
    • სინან ფაშა
    • ნება-უნებლიე მშვიდობიანობის წელი
    • „ვითარცა ავაზაკმან“
    • მძევლები
    • „თავიდან მუცლამდე გააპო“
    • ჯავრიანი წელიწადი ფადიშაჰისა
    • ფერად ფაშა
    • ხატისსოფელი
    • მთავარსარდალს ქალი მოსტაცეს
    • წელი - 1587
   • აზმა მერვე - „საქართველოები“ ეგებებიან ახალ საუკუნეს
    • „გურჯისტანის ვილაიეთი“
    • ისევ რუსეთი
    • ცხენი გამარჯვებისა და ცხენი დამარცხებისა
    • „ვიდრე პირში სული მიდგას“
    • გლოვისფერ ცხენზე
    • მინაწერი XVI საუკუნისა
   • სქოლიო