კალათა

დეტალურად

დროსა და ისტორიას მრავალგვარი ცვლილება მოაქვს და ეს ბუნებრივია. ამ ცვლილებებს ცოცხალი პოლიტიკური თუ სოციალური ორგანიზმი ადეკვატურად უპასუხებს, ის თავად იცვლება დროსთან ერთად, მაგრამ იმავდროულად საკუთარ თავთან იგივეობას ინარჩუნებს. ინარჩუნებს იმგვარ ნიშნებს, რომლებიც მას წარსულში საკუთარ თავს ამოაცნობინებს და ათქმევინებს: ეს ჩემი წარსულია, აქ ჩვენ ვცხოვრობდით, ეს ჩემი წინაპრების დანატოვარია. კულტურა არის სწორედ ის სისტემური მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც საუკუნეთა მანძილზე იდენტობრივი თვითიგივურობა შესაძლებელი ხდება. კოლექტიური კულტურული იდენტობა მეტად რთული, მრავალგანზომილებიანი, ცვალებადი და განგრძობადი ფენომენია. დღესდღეობით კულტურისა და ისტორიის მიმართულების კვლევებში ამ ფენომენის გაუთვალისწინებლობა წარმოუდგენლად გვესახება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფაქტად მივიჩნევთ ასეთი ფენომენის კვლევის აქტუალიზაციას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვა
 • შესავალი
 • I. ქართლის ებრაული დიასპორა
  • საგვარეულო ტრადიცია
  • მცხეთელი მკვიდრნი
  • ბოდელი მღვდელნი
  • კოდისწყაროელნი მწიგნობარნი
  • სობის-კანანელი თარგმანნი
  • ბაგინი
  • „ხე იგი კილამოჲ“
  • სიდონია
  • აბიათარი
  • ბარაბეანნი
  • განფანტვა და მისი ტიპოლოგია
 • II. ქართლის წარჩინებულნი
  • მირიანი - ახალი მეფე
  • რევ, მირიანის ძე
  • ნანა დედოფალი
  • სალომე უჟარმელი
  • პეროჟავრ სივნიელი
  • სეფექალი შროშანა
  • ანასტოსი
  • ასტირონ/ასტრიონ გუასპურაგნელი
 • III. „სიმრავლე ერისა“
 • IV. სიწმიდე
  • სამეფო ბაღი
  • მაყვლოვანი
  • სამეფო ბაღი თუ მაყვლოვანი?
  • სვეტი ცხოველი
  • „წმიდა წმიდათა“
  • სვეტი წმიდა და საშიში
  • კურნების სოტერიოლოგიური საზრისი
  • სვეტის სიმბოლოები
 • სვეტი - ძველი დღეთა
  • ჯვრები
 • დამატება I. ორი სამწყსო
 • დამატება II. ზეპურისა და ზეპურობის შესახებ
 • დამატება III. თამარის მეფობა და სამეფო
 • დამატება IV. საკრალური ტოპონიმია
 • ბიბლიოგრაფია
 • Kartli on Its Way of Christianization: .Human and Holiness
  • I. The Jewish Diaspora in Kartli
  • II. The Nobility of Kartli
  • III. The Multitude of People
  • IV. The Holiness
  • Appendix I. Two Congregations in Mtskheta
  • Appendix II. On the Princely Status of Georgians
  • Appendix III. Tamar’s Kingship and Kingdom
  • Appendix IV. The Sacral Names
 • სქოლიო