კალათა

დეტალურად

ფრანც კაფკას თხრობის მანერა მის ყველა ნაწარმოებში სიმბოლურ-ალეგორიულია. პირობითი და აბსტრაქტულია „პროცესის“ მოქმედების ფონიც. რომანის მთავარი გმირი, ბანკის მოხელე იოზეფ კ. სრულიად უმწეო აღმოჩნდება გაურკვეველი და ულმობელი სამსჯავროსწინაშე.კაფკას უმთავრესი მწერლური ღირსებაა - გააღვიძოს ადამიანში პასუხისმგებლობის გრძნობა: „ნუ დავიმშვიდებთ თავს, რომ დამნაშავენი სხვები არიან, ხოლო ჩვენ უნაკლონი ვართ; ვიყოთ ადამიანები, ვცადოთ ადამიანებად ყოფნა“ - ასეთია მისი მრწამსი...
  • თავი პირველი - დაპატიმრება. საუბარი ფრაუ გრუბახთან. ფროილაინ ბიურსთნერი
  • თავი მეორე - პირველი დაკითხვა
  • თავი მესამე - ცარიელ სხდომათა დარბაზში. სტუდენტი. კანცელარიები
  • თავი მეოთხე - ფროილაინ ბიურსთნერის მეგობარი ქალი
  • თავი მეხუთე - გამწკეპლავი
  • თავი მეექვსე - ბიძა ლენი
  • თავი მეშვიდე - ვექილი. ფაბრიკანტი. მხატვარი
  • თავი მერვე - კომერსანტი ბლოკი. ვექილისათვის უარის თქმა
  • თავი მეცხრე - ტაძარში
  • თავი მეათე - დასასრული