კალათა

დეტალურად

უძველესი პოლიტიკური ცივილიზაციის ისტორიის მქონე ჩინეთის მმართველობის ფორმა, აღმოსავლეთ აზიის ცივილიზაციების შემკრავი კლასიკური და თანამედროვე დასავლური პოლიტიკის, სოციალისტური წყობისა და ჩინეთის თანამედროვე სახელმწიფოებრივი ფორმის სინთეზის საფუძველზე ჩამოყალიბებული თანამედროვე ჩინეთის პოლიტიკის ნაზავია. ამ ორ, სრულიად განსხვავებული ფასეულობების მქონე პოლიტიკური მმართველობის ფორმას კი ისტორიულად არაფერი აკავშირებს, გარდა უძველესი ხანიდან დღემდე უწყვეტად არსებული ჩინური საზოგადოებისა. მაინც როგორია თანამედროვე ჩინეთის პოლიტიკა? დასავლურ ლოგიკას ეყრდნობა თუ ჩინურს? წიგნი ამ თუ სხვა უამრავ დამაბნეველ კითხვას, რომლებიც არაა ასე ცალსახა და გაცილებით კომპლექსურია, ნათელს ჰფენს, გვეხმარება შევიცნოთ თანამედროვე ჩინეთის პოლიტიკა, მისი გეგმები, მისწრაფებანი და მიმართულება.
 • გამომცემლის შენიშვნა
 • შესავალი. ჩინეთის პოლიტიკის შეცნობა ჩინეთის შეცნობით იწყება
  • 1. თანამედროვე პოლიტიკური ცივილიზაციის სათავე
  • 2. ჩინეთის თანამედროვე პოლიტიკის წარმოშობა
  • 3. ჩინეთის სახელმწიფო გარდაქმნის კანონზომიერება
  • 4. ჩინეთის პოლიტიკის განვითარების მდგრადობა
 • კარი პირველი. საფუძვლები
  • პირველი თავი. დიდი გაერთიანება და ჩინეთის პოლიტიკა
   • 1. დიდი გაერთიანება და ჩინელი ერის არსებობის და განვითარების ფორმა
   • 2. დიდი გაერთიანება და თანამედროვე ჩინეთის სახელმწიფოს მშენებლობის საფუძველი
   • 3. დიდი გაერთიანების პოლიტიკის სიცოცხლის მიმდინარეობა და მისი მემკვიდრეობა
  • მეორე თავი. რესპუბლიკური სისტემა და ჩინეთის გარდაქმნა
   • 1. „დიდი გაერთიანების” ჩინეთი ირჩევს დემოკრატიულ რესპუბლიკას
   • 2. მთლიანი ქვეყნის დემოკრატიულ რესპუბლიკად გარდაქმნა
   • 3. პოლიტიკური პარტიებისა და რესპუბლიკურ-დემოკრატიული სახელმწიფოს ურთიერთწარმოქმნა
   • 4. ხალხი – რესპუბლიკური დემოკრატიის საყრდენი
  • მესამე თავი. სოციალისტური სახელმწიფო და კომუნისტური პარტია
   • 1. ხალხზე ორიენტირებული სახელმწიფო ხედვა
   • 2. სოციალისტური რესპუბლიკა
   • 3. კომუნისტური პარტიის ლეგიტიმურობა სოციალისტურ ქვეყნებში
   • 4. ჩინეთის სამოქმედო ლოგიკა და განხორციელების გზა
  • კარი მეორე. ხელმძღვანელობა
   • მეოთხე თავი. ჩინეთი პარტიის ხელმძღვანელობის დროს
    • 1. კომუნისტური პარტიის მნიშვნელობა თანამედროვე ჩინეთისათვის
    • 2. კომუნისტური პარტია თანამედროვე სახელმწიფოს აშენებს
    • 3. მთავარი პარტია და სახელმწიფო
    • 4. რევოლუციური პარტია და მმართველი პარტია
    • 5. მმართველი პარტია და პარტიული სისტემა
   • მეხუთე თავი. პარტია და საზოგადოება
    • 1. ჩინეთის სჭირდება ავანგარდი
    • 2. ავანგარდის თავისებურება
    • 3. პარტიის მისია და შესაძლებლობები
    • 4. პარტიის ქმედების პრინციპი
   • მეექვსე თავი. პარტია და სახელმწიფო
    • 1. ქვეყნის მომავლისკენ გაძღოლა
    • 2. მუშათა კლასის ხელმძღვანელობა
    • 3. ერთიანი ფრონტი
    • 4. სისტემის ხელმძღვანელობა
    • 5. ქვეყნის მშენებლობა
   • მეშვიდე თავი. პარტია და ჯარი
    • 1. ცენტრალური საყრდენი
    • 2. იარაღი აჩენს ძალაუფლებას
    • 3. პარტია მართავს იარაღს
    • 4. სახალხო და სახელმწიფო ჯარი
    • 5. პოლიტიკური მუშაობის სისტემა
   • კარი მესამე. მართვა
    • მერვე თავი. კონსტიტუცია და კანონის უზენაესობა
     • 1. კონსტიტუცია და რევოლუცია
     • 2. კონსტიტუცია და სახელმწიფო
     • 3. კონსტიტუცია და დემოკრატია
     • 4. კონსტიტუცია და პოლიტიკური პრინციპები
     • 5. კონსტიტუცია და კანონის უზენაესობა
    • მეცხრე თავი. სისტემა და განვითარება
     • 1. სისტემის დამოუკიდებლად შენება
     • 2. სისტემის სულისკვეთების გაერთიანება
     • 3. გარდაქმნის პროცესში განვითარებისკენ სწრაფვა
     • 4. ლეგიტიმურობა და ეფექტიანობა
    • მეათე თავი. ორგანიზაცია და მართვა
     • 1. პირველადი პარტიული ორგანიზაცია
     • 2. პოლიტიკური პარტიები და ჩინეთის სახალხო პოლიტიკურ-საკონსულტაციო საბჭო
     • 3. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
     • 4. სამეწარმეო და არასამეწარმეო დაწესებულებები
    • მეთერთმეტე თავი. კულტურა და ფასეულობები
     • 1. კულტურული სახელმწიფო და ეროვნული კულტურა
     • 2. იდეოლოგია და ფასეულობები
     • 3. შემეცნების თეორია და ეროვნული სულისკვეთება
     • 4. იდეოლოგიური განათლება და სამოქალაქო საზოგადოების შექმნა
     • 5. კულტურული ტრადიციების თანამედროვე გარდაქმნა
    • კარი მეოთხე. განვითარება
     • მეთორმეტე თავი. პოლიტიკური მშენებლობა
      • 1. პოლიტიკური მშენებლობა და ქვეყნის განვითარება
      • 2. ძალაუფლების სივრცე პოლიტიკური მშენებლობისთვის
      • 3. პარტიის მშენებლობა და პოლიტიკური მშენებლობა
      • 4. სახალხო დემოკრატიის კონსოლიდაცია
     • მეცამეტე თავი. სახალხო დემოკრატია
      • 1. დემოკრატიული განვითარების ორმაგი ლოგიკა
      • 2. სახალხო დემოკრატიის განხორციელების ფორმა
      • 3. სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარების უნარი
      • 4. სახალხო დემოკრატია შედგენილ დემოკრატიაში
     • მეთოთხმეტე თავი. ხელისუფლების ზედამხედველობა
      • 1. სახელისუფლებო კორუფციის პრევენცია
      • 2. სახელისუფლებო უფლებამოსილების შესრულების ზედამხედველობა
      • 3. ძალაუფლების სისტემური ზედამხედველობა
      • 4. ხალხის ზედამხედველობა
     • მეთხუთმეტე თავი. დელიბერაციული დემოკრატია
      • 1. დელიბერაციული დემოკრატია და დემოკრატიული რესპუბლიკა
      • 2. დელიბერაციული დემოკრატია და პარტიის ხელმძღვანელობა
      • 3. დელიბერაციული დემოკრატია და სახელმწიფო ინტეგრაცია
      • 4. დელიბერაციული დემოკრატია და სახელმწიფოს მართვა
     • მეთექვსმეტე თავი. სახელმწიფოს მართვა
      • 1. სახელმწიფოს მართვის სისტემა
      • 2. სახელმწიფოს მართვის სისტემის ლოგიკა
      • 3. სახელმწიფოს მართვით სახელმწიფო სისტემის განვითარების ხელშეწყობა
     • სქოლიო