კალათა

დეტალურად

როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტი, რომელი სტრატეგია ავირჩიოთ მოლაპარაკებისას, რა უფრო ეფექტურია? მოლაპარაკება თუ დაპირისპირება. წიგნის პირველი ნაწილი ის აუცილებელი მინიმუმია, რომელიც უნდა ვიცოდეთ კონფლიქტის შესახებ. მეორე ნაწილი მოლაპარაკებების წარმოების პრაქტიკულ მხარეს მოიცავს და ასევე ეფუძნება ჩემი მასწავლებლის, პროფესორ როჯერ ფიშერის მიერ შემუშავებულ მეთოდიკას. კონფლიქტოლოგია შეისწავლის კონფლიქტის წარმოშობის, განვითარებისა და დასრულების, ასევე გადაწყვეტის პრინციპების კონსტრუქციულ მოწესრიგებას. კონფლიქტი ყველა ცოცხალი ფორმის თანამგზავრია, იგი ნორმალური ცხოვრებისეული ფაქტორია, რომელიც, მოგვწონს თუ არა, იყო, არის და იქნება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ადამიანის ეს თანმდევი მოვლენა გავითავისოთ და ვისწავლოთ მისი მართვა. ურთიერთობას თან ახლავს კონფლიქტი. იმისათვის, რომ შევძლოთ კონფლიქტების მოწესრიგება, აუცილებელია გვესმოდეს, რა მექანიზმების გამოყენებით არის შესაძლებელი კონფლიქტის მართვა. როგორ ვისწავლოთ მოწინააღმდეგე მხარის სწორი აღქმა, შეფასება, შესაბამისი მოქმედება და საბოლოო ჯამში ისეთი შედეგის მიღწევა, რომელიც ორივე მხარისთვის მისაღები იქნება. სწორედ ამის შესახებ გვექნება საუბარი.
 • შესავალი
 • ცოტა რამ ისტორიიდან
 • კონფლიქტის ევოლუცია, კონფლიქტოლოგიის მიზნები და ამოცანები
 • კონფლიქტის ტიპოლოგია, კლასიფიკაცია
 • კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზები
 • კონფლიქტების წარმოშობის მექანიზმების თეორია
 • კონფლიქტის სტრუქტურა
 • კონფლიქტის საგანი
 • კონფლიქტის ობიექტი
 • კონფლიქტის მიკრო და მაკრო სამყარო
 • კონფლიქტური ქმედებები
 • კონფლიქტური სიტუაციის საინფორმაციო მოდელი
 • კონფლიქტების ფუნქცია და დინამიკა
 • კონფლიქტის კონსტრუქციული ფუნქციები
 • კონფლიქტის დესტრუქციული ფუნქციები
 • დესტრუქცია
 • კონფლიქტის განვითარების პერიოდები და ეტაპები
 • ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედებების დასრულება.
 • ღია დაპირისპირების პერიოდი ანუ კონფლიქტი
 • სხვადასხვა კონფლიქტის დინამიკა
 • შიდა პიროვნული კონფლიქტი
 • შიდა პიროვნული კონფლიქტის გადაწყვეტის პირობები
 • პიროვნებათაშორისი კონფლიქტი
 • ჯგუფური კონფლიქტები
 • ჯგუფთაშორისი კონფლიქტი
 • საერთაშორისო კონფლიქტი
 • ოჯახური კონფლიქტები
 • კონფლიქტის აცილების საფუძვლები
 • კონფლიქტის კონსტრუქციული გადაწყვეტა
 • კონფლიქტის აღმოფხვრა
 • კონფლიქტის მოწესრიგების ხერხები, სტრატეგია
 • კონფლიქტის მოწესრიგების სტრატეგია
 • მოლაპარაკებათა პროცესი პიროვნებათაშორისი კონფლიქტისას
 • ზოგიერთი ანტიმანიპულაცია
 • მანიპულაციები, რომლებიც მიმართულია მოწინააღმდეგის დამცირებისკენ
 • კონფლიქტების მოწესრიგება მესამე მხარის მონაწილეობით
 • მედიატორის მონაწილეობა და კონფლიქტის მოწესრიგების შედეგები
 • მედიაციის ზოგადი წესები
 • რთული ადამიანები მოლაპარაკების პროცესში
 • შედეგზე ორიენტირებული პრაქტიკული მოლაპარაკებები
 • პოზიციური ვაჭრობა
 • მეთოდი
 • თანაგრძნობა, აღქმა
 • საჭიროა ემპათია ანუ დააყენეთ თქვენი თავი მოწინააღმდეგის ადგილზე
 • ემოციები
 • ურთიერთობები მხარეებს შორის
 • ინტერესები და არა პოზიციები
 • ინტერესები განსაზღვრავს პრობლემას
 • ობიექტური კრიტერიუმები და მათი გამოყენება მოლაპარაკების პროცესში
 • „ბრეინსტორმინგი“ ანუ იერიში გონებაზე
 • პროცესის შეჯამება
 • რა მოვიმოქმედოთ, თუ მოწინააღმდეგე ჩვენზე გაცილებით ძლიერია
 • შედეგიანი დიალოგის წარმართვა, პრაქტიკული მოლაპარაკებები
 • ლიტერატურა