კალათა

დეტალურად

რომაული ლირიკის მწვერვალები

კრებული

გამომცემლობა ლოგოსი

მთარგმნელი მანანა ღარიბაშვილი

პოეზია

თარგმანი ლათინურიდან

რომაული ანუ ძველი ლათინურენოვანი ლირიკა ბერძნულის გავლენით შეიქმნა, შეიძლება ითქვას, მის თარგზეა მოჭრილი, მაგრამ სხვა ლიტერატურული ჟანრებისგან განსხვავებით, არაფრით ჩამოუვარდება, რიგ შემთხვევაში აღემატება კიდეც ბერძნულს. წინამდებარე წიგნში შესულია შემდეგი რომაელი ლირიკოსების ლექსები და ბიოგრაფიები: გაიუს ვალერიუს კატულუსი, პუბლიუს ვერგლიუს მარონი, კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსი, ალბიუს ტიბულუსი, სექსტუს პროპეციუსი, პუბლიუს ოვედიუს ნაზონი, მარკუს ვალერიუს მარციალისი.
  • რომაული ლირიკა კატულუსიდან მარციალისამდე
  • გაიუს ვალერიუს კატულუსი
  • პუბლიუს ვერგილიუს მარონი
  • კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსი
  • ალბიუს ტიბულუსი
  • სექსტუს პროპერციუსი
  • პუბლიუს ოვიდიუს ნაზონი
  • მარკუს ვალერიუს მარციალისი
  • სქოლიო