კალათა

დეტალურად

ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო მაია შუხოშვილმა
  • შესავალი
  • თავი I. „პოლიტიკოსის“ ადგილი პლატონის კორპუსში და მისი შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა
  • თავი II. პლატონის „პოლიტიკოსის“ სტრუქტურა და სიუჟეტის – ფილოსოფიური მსჯელობის – განვითარება
  • თავი III. პლატონის „პოლიტიკოსის“ სტრუქტურული და კომპოზიციური ორგანიზაცია
  • თავი IV. პლატონის „პოლიტიკოსის“ ტერმინოლოგია
  • თავი V. „პოლიტიკოსი“ როგორც მხატვრული ნაწარმოები
  • პლატონი – პოლიტიკოსი
  • ΠΛΑΤΩΝ – Πολιτικοσ
  • ლიტერატურა
  • სქოლიო