კალათა

დეტალურად

ვახტანგ VI-ის მეფობის ხანა მნიშვნელოვანია საქართველოში ლიტერატურული და ინტელექტუალური აღორძინების დაწყების კუთხით. მის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლირიკას. მან ერთ-ერთმა პირველად შექმნა პატრიოტული ლირიკის ნიმუშები, განავითარა აღორძინების ხანის პოეზიისათვის დამახასიათებელი მოტივი – „მდურვა სოფლისადმი“. ვახტანგ VI-ის სამიჯნურო ლექსები მეტწილად ალეგორიულ-მისტიკური შინაარსისაა. წვლილი შეიტანა დიდაქტიკური პოეზიის განვითარებაშიც თავისი თარგმანებით. („ქილილა და დამანა“, „ამირ-ნასარიანი“ და სხვ.). „ვეფხისტყაოსნის“ პირველ ბეჭდურ გამოცემას თან დაურთო განმარტებები, რითაც საფუძველი ჩაუყარა მეცნიერულ რუსთველოლოგიას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შეგონება
 • *** (რანი და, მოვაკანი და, სახლი და, კარი, ბანი, და)
 • ვაი, სიკვდილო
 • ვაი, რა მწარედ იწოდა ნაწლევნი მარიამისა
 • ნაცვლად ჩემთა სიკეთეთა
 • ლექს-ამბავი
 • კაეშანი
 • სალბუნად გულისა
 • სატრფიალონი
  • ათი მცნება
  • შვიდი საიდუმლო
  • სასიკვდინენი
  • ნეტარება
  • ტაეპი
  • ლექსი
 • მაჯამა
 • კვლავ მიხმეს ისევ ისპაანს
 • ანბანთქება
 • სულხან-საბა ორბელიანზედ