კალათა

დეტალურად

მაძიებლის სახელმძღვანელოს იდეა მენტორის სახელმძღვანელოს შექმნის შემდეგ დაგვებადა. ეს მაძიებლების სურვილიც იყო - ჰქონოდათ საკუთარი გზამკვლევი იმ რთული და შრომატევადი პროცესის წარსამართად, რომელსაც მაძიებლობა ჰქვია. ეს სახელმძღვანელო დამწყები მასწავლებლების, მაძიებლებისთვის მომზადდა. ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ მაძიებელს გააცნობიეროს მაძიებლობის არსი, საკუთარი როლი და მოვალეობები მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის პირველ ეტაპზე; შეინარჩუნოს მოტივაცია და განიმტკიცოს მასწავლებლის პროფესიისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება; შეიძინოს პედაგოგიური გამოცდილება, სწავლების პროცესში გამოიყენოს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და ხელმისაწვდომი რესურსები; განივითაროს ობიექტური თვითშეფასების უნარი, რომელიც საშუალებას მისცემს, განსაზღვროს და შეიტანოს საჭირო ცვლილებები პედაგოგიურ საქმიანობაში. სახელმძღვანელოში მოცემული პრაქტიკული რჩევები, შეფასების რუბრიკები, სქემები და დანართები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს მაძიებელს, შექმნას საკუთარი საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტაცია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • საგანმანათლებლო ტერმინების განმარტება
 • შესავალი
 • თავი 1. პროფესია - მასწავლებელი
  • 1.1 თანამედროვე მასწავლებელი
   • 1.1.1 „კლასგარეშე საკითხავი“ მასწავლებლისთვის
   • 1.1.2 სუბიექტური კონტროლის დონე
   • 1.1.3 ემოციების როლი პედაგოგიკაში
  • 1.2 მასწავლებლის ტიპოლოგია
 • თავი 2. მენტორობის ინსტიტუტის შესახებ
  • 2.1. მენტორი
  • 2.2. მენტორისა და მაძიებლის თანამშრომლობის ზოგადი მოდელები
  • 3.1. მაძიებლობის სისტემის ზოგადი მიმოხილვა
  • 3.2. მაძიებლობისა და მენტორობის ინსტიტუტის დანერგვის საჭიროება საქართველოში
  • 3.3. არსებული საკანონმდებლო ბაზა მაძიებლობასთან დაკავშირებით
  • 3.4. მაძიებლის ფუნქცია-მოვალეობების მიმოხილვა
  • 3.5. მაძიებლისა და მენტორის ერთობლივი საქმიანობა
   • 3.5.1 ეფექტური კომუნიკაცია
   • 3.5.2. თემატური/მიზნობრივი კონსულტაცია
   • 3.5.3 წაკითხული ლიტერატურის ერთობლივად განხილვა და შეჯამება
   • 3.5.4. გამოცდილი მასწავლებლის მიერ სპეციალურად ორგანიზებული სამოდელო გაკვეთილი
   • 3.5.5. მაძიებლის მიერ პორტფოლიოს წარმოება
   • 3.5.6. მაძიებლის საქმიანობის შეფასება
  • თავი 4. პირველი ნაბიჯი პროფესიაში
   • 4.1.რატომ გადაწყვიტეთ მასწავლებლობა? რამდენიმე რჩევა მაძიებელს
  • თავი 5. სკოლის როლი მაძიებლობის პროცესში - მიმოხილვა
   • 5.1. კონფლიქტები სკოლაში
   • 5.2. კონფლიქტის წყაროები და ტიპები
   • 5.3. რჩევები კონფლიქტის დეესკალაციისათვის
  • გამოყენებული ლიტერატურა და სასარგებლო ინტერნეტ-რესურსები მენტორებისთვის
  • დანართი
   • დანართი 1. მაძიებლის მიერ ინდივიდუალური მუშაობისა და მენტორთან თანამშრომლობის რეგულარობა
   • დანართი 2. მაძიებლის ანგარიში
   • დანართი 3. მაძიებლობის საქმიანობის შემაჯამებელი შეფასება
   • დანართი 4. მაძიებლის გაკვეთილზე დაკვირვების ფორმა
   • დანართი 5. გაკვეთილის გეგმის ნიმუში