კალათა

დეტალურად

„საქართველოს ისტორიის“ მეორე ტომის ქრონოლოგიური ჩარჩო - IV-XIII საუკუნის დასაწყისი - ქართველი ხალხის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ხანაა, როგორც პოლიტიკური, ისე სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული თვალსაზრისით.წიგნი სხვადასხვაენოვანი და სხვადასხვა სახის წყაროების შესწავლა-შეჯერებისა და არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინების საფუძველზეა დაწერილი. არის იმდროინდელი მსოფლიოს ისტორიულ პროცესებთან მიმართებაში საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა პოლიტიკური დინების ჩვენების ცდა. ამ ტომში წარმოდგენილი IV-XIII საუკუნის დასაწყისის საქართველოს ისტორია პოპულარული ქართული ენითაა დაწერილი და იგი მისაწვდომია მკითხველთა ფართო საზოგადოებისათვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • თავი I. საქართველო IV და V ს-ის პირველ ნახევარში
  • ქართლი IV ს-ის პირველ ნახევარში. ქართლის სამეფოს საზღვრები და ტერიტორიული სტრუქტურა
  • ქართლი რომისა და ირანის იმპერიათა შორის
  • მეფე მირიანის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. ქრისტიანობის მიღება
  • ურთიერთობა მთიანეთთან
  • ჰერეთის მოქცევა
  • ქართლი IV ს-ის მეორე და V ს-ის პირველ ნახევარში
  • დიდი ბაკური
  • მეფე არჩილი
  • ეგრისი IV-V ს-ის პირველ ნახევარში
  • აფხაზეთი
  • ეგრისის სტრატეგიული მნიშვნელობა
  • ეგრისის სამეფოს შინაური სტრუქტურა
  • მთისა და ბარის ურთიერთობა
  • ეკონომიკური და კულტურული ვითარება
 • თავი II. საქართველო V ს-ის II ნახევარში
  • ქართლი V ს-ის შუა წლებში
  • ოვსთა დამარცხება და კავკასიონის გამაგრება
  • ეგრისი V ს-ის შუახანისათვის
  • მთისა და ბარის ურთიერთობა. „აღმოსავლური პოლიტიკა“
  • საეკლესიო რეფორმა
  • აჯანყება ირანის წინააღმდეგ
  • კათალიკოსობის დაწესება. დამოუკიდებლობა
  • უჯარმის ბრძოლა. ვახტანგის სიკვდილი
 • თავი III. საქართველო VI-VII ს-ის დასაწყისში
  • ქართლი VI-VII ს-ის დასაწყისში. ერთიანი სამეფოს დაშლის დასაწყისი
  • ბიზანტია-ირანის ომი და ქართლი
  • „საუკუნო ზავი“ და მეფობის გაუქმება ქართლში
  • ეკონომიკური ვითარება
  • ერისმთავრობის დაწყება
  • გუარამ კურაპალატი
  • ქართლის დანაწილება. სტეფანოზ I
  • განხეთქილება სომხებთან
  • ქართლის ეკლესიის გავრცელება
  • ეგრისი VI საუკუნეში. ეგრისის გამოყოფა ქართლისაგან
  • ბიზანტია - ირანის ომი და ლაზიკე
  • ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა
  • დიდი ომი ეგრისში
 • თავი IV. საქართველო VII ს-ის პირველ ნახევარში
  • პოლიტიკური ვითარება
  • ჰერაკლე კეისარი და ეგრისი
  • აფხაზეთის ანექსია
  • თბილისისათვის ბრძოლა
  • ომის შედეგები. ქართლის საგარეო-სავაჭრო ურთიერთობები
 • თავი V. საქართველო VII ს-ის მეორე ნახევარსა და VIII ს-ის პირველ ნახევარში
  • ხაზართა კაგანატის წარმოქმნა. არაბთა ექსპანსია
  • ქართლის დაპყრობა არაბთა მიერ
  • კამბეჩოვანი
  • არასტაბილური ვითარება ამიერკავკასიაში
  • ვითარება დასავლეთ საქართველოში
  • მურვან ყრუს ლაშქრობა
  • თბილისი
  • დემოგრაფიული ვითარება დასავლეთ საქართველოში
  • ქუთაისი
  • ქართული ეკლესიის გავლენა დასავლეთ საქართველოზე
  • აფხაზთა პოლიტიკური ორიენტაციის ცვლილება
  • არჩილის მოღვაწეობა
 • თავი VI. სოციალური განვითარება
  • ფეოდალური ურთიერთობის განვითარება. ადრეფეოდალური საზოგადოების სტრუქტურა
  • სახელმწიფოებრივი წყობა
  • ადრეფეოდალური მონარქიის დაშლა
  • მთისა და ბარის ურთიერთობა
 • თავი VII. საქართველო IX-X საუკუნეებში
  • ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა
  • კახეთი
  • კახეთის სამთავროს ტერიტორია
  • ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის
  • ურთიერთობა არაბებთან
  • ბრძოლა მთავრის ხელისუფლებისათვის
  • კახეთის სამეფოს ადმინისტრაციული სტრუქტურა
  • ჰერეთი. ჰერეთის სახელმწიფოს წარმოქმნა
  • სამთავროს სახელწოდება
  • ჰერთა ეთნიკური კუთვნილება
  • ეკლესია
  • ჰერეთის მთავრები და მეფეები. ადმინისტრაციული დაყოფა
  • ეკონომიკური მდგომარეობა
  • ურთიერთობა არაბებთან, ბიზანტიასთან და მეზობელ სამეფო-სამთავროებთან
 • თავი VIII. ეგრის-აფხაზეთი; „აფხაზთა“ სამეფო
  • ეგრისისა და აფხაზეთის გაერთიანება
  • ტერიტორია, ადმინისტრაციული დაყოფა, მოსახლეობა
  • მთავრები და მეფეები
  • ეკლესია
  • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
  • ბრძოლა არაბთა სახალიფოსთან და მაჰმადიანურ საამიროებთან
  • ურთიერთობა ჩრდილოკავკასიელ მეზობლებთან
  • ურთიერთობა ქართულ სამეფო-სამთავროებთან
  • ეკონომიკური მდგომარეობა
 • თავი IX. ქართველთა სამეფო (ტაო-კლარჯეთი)
  • სამეფოს ჩამოყალიბება, ხელისუფლების ორგანიზაცია, ურთიერთობა გარე სამყაროსთან, ქართულ სამეფო სამთავროებთან
  • ხელისუფლების ორგანიზაცია
  • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
  • ურთიერთობა არაბებთან
  • დავით III - ტაოს მეფე. ტაოს სამეფო
  • თბილისის (ქართლის) საამირო. განვითარების თავისებურებანი
  • ტაშირ-ძორაგეტის ქართულ-სომხური სამეფო
 • თავი X. ქართული მონარქიის შექმნა შუა საუკუნეებში
  • ბაგრატ ბაგრატიონის გამეფება. მეფობის პირველი წლები
  • შუა საუკუნეების ერთიანი ქართული მონარქიის პირველი მეფე ბაგრატ III (975/78-1014)
 • თავი XI. საქართველოს გაერთიანების თავისებურებანი
  • ქართული ეროვნული თვითშეგნება
 • თავი XII. სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება IX-X სს-ში
  • ეკონომიკური ვითარება
  • მიწისმფლობელობის ფორმები
  • ქალაქები, ვაჭრობა, ხელოსნობა
 • თავი XIII. კულტურა და იდეოლოგია IV-X საუკუნეები
  • ქართული დამწერლობა
  • მწერლობა
  • აგიოგრაფია
  • საერო, საისტორიო მწერლობა
  • აპოკრიფული, ეგზგეტიკური ლიტერატურა
  • ჰიმნოგრაფია
  • სამართლებრივი კულტურის საკითხები
  • ფილოსოფიური აზროვნება
  • სწავლა-განათლება
  • ხელოვნება
  • პოლიტიკური თეორია, მეფის ხელისუფლების იდეოლოგია
 • თავი XIV. XI საუკუნის დასაწყისიდან 80-იან წლებამდე
  • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
  • ბიზანტია-ბულგარეთის ომი და საქართველო
  • ბაგრატ IV
  • გიორგი II. „დიდი თურქობა“
 • თავი XV. დავით აღმაშენებელი
  • ღონისძიებები სამეფო ხელისუფლების გაძლიერებისა და ქვეყნის ცენტრალიზაციისათვის
  • ბრძოლა დიდგვაროვან მოწინააღმდეგეებთან და ქვეყნის შემომტკიცება
  • კახეთ-ჰერეთის შემოერთება
  • ერწუხის ბრძოლა
  • გარდაქმნები ეკლესიაში
  • რუის-ურბნისის საეკლესიო კრება
  • ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესის თანამდებობის დაწესება
  • საქართველოს საბოლოო შემომტკიცება
 • თავი XVI. დიდგორის ბრძოლა
  • ქართველთა ტოლერანტობა
  • შირვანისა და ანისის გათავისუფლება
  • ეკონომიკური მდგომარეობა
  • სოფლის მეურნეობა
  • საქალაქო ცხოვრება
  • საფინანსო ღონისძიებები
 • თავი XVII. საგარეო პოლიტიკა
  • ურთიერთობა ჯვაროსნებთან
 • თავი XVIII. დავით აღმაშენებლის მემკვიდრენი
  • ორბელთა ამბოხება
  • თავი XIX. მეფე თამარი
  • თამარის გამეფება
  • ყუთლუ-არსლანის გამოსვლა
  • თამარის სახლობის საკითხი
 • თავი XX. შამქორისა და ბასიანის ბრძოლები
 • თავი XXI. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა
  • ხელოსნობა, ვაჭრობა
  • სამოხელეო წყობის ზოგიერთი საკითხი
  • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები
 • თავი XXII. XI-XII სს.-ის კულტურა
  • განათლება
  • ქართული მწიგნობრობის კერები საზღვარგარეთ
  • ხელოვნება
  • ლიტერატურა
  • ისტორიოგრაფია, ფილოსოფია
 • ილუსტრაციები 1.
  • ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
  • საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები
  • ძველი ქართული დამწერლობა
 • ილუსტრაციები 2.
 • რუკები
 • სქოლიო