კალათა

დეტალურად

კლასის მართვა (დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთათვის)

კაროლინ მ. ევერტსონი ედმუნდ ტ. ემერი

გამომცემლობა უსტარი

მთარგმნელი გურამ აბაშიძე

საზოგადოება

თარგმანი ინგლისურიდან

წინამდებარე სახელმძღვანელო კლასის მართვასთან დაკავშირებული საკითხის მრავალმხრივი განხილვის მიზნით შეიქმნა. კლასის მართვას გარკვეული დრო და ძალისხმევა სჭირდება, შედეგის მისაღწევად დროა საჭირო. ცნობილია, რომ კლასის მართვის კარგი სტრატეგიული გეგმა, სწავლა სწავლებისთვის მეტ დროს დაგიტოვებთ, ხოლო თქვენს მოსწავლეებს მეცადინეობისათვის ეფექტურ გარემოს შეუქმნის. წიგნს საფუძველად უდევს ავტორების მიერ ათწლეულების განმავლობაში ჩატარებული კვლევები. კვლევის პროცესში, კლასის ეფექტური მართვის უნარების, მიდგომების და სტრატეგიის გაცნობის მიზნით, ასეულობით სხვადასხვა სკოლის შესწავლა მოგვიხდა. ჩვენ კლასის მართვის საკითხების მეცნიერული კვლევებიდან და ნაშრომებიდან ვიხელმძღვანელეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კვლევისა და საკითხის მეცნიერული ანალიზის შემცველი სახელმძღვანელო მასწავლებელთათვის სასარგებლო მეგზური იქნება და დიდ სარგებლობას მოუტანს პრაქტიკაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • წინამდებარე გამოცემის სიახლე
 • თავი 1. კლასის მართვა. შესავალი
  • საკლასო ოთახი რთული ადგილია
  • კლასის მართვის შესწავლა
  • კლასის მართვის კავშირი სასწავლო პროცესის სხვა მიმართულებებთან
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი ლიტერატურა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
 • თავი 2. საკლასო ოთახის მოწყობა და მასალების განლაგება
  • განსჯისათვის
  • საკლასო ოთახის მოწყობის ხუთი ქვაკუთხედი
  • საკლასო ოთახის მოწყობის გზები და საშუალებები
  • მასალებისა და ნივთების შენახვა
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • საკითხების ჩამონათვალი: საკლასო ოთახის ორგანიზება
 • თავი 3. კლასის მართვა, წესები და პროცედურები
  • როგორია ეფექტიანად მართული კლასი?
  • სიტუაციის განხილვა
  • საწყისი მოსაზრებები
  • სასკოლო წესებისა და პროცედურების განსაზღვრა
  • წესების დაგეგმვა კლასში
  • წესების შემოღებაში მოსწავლეთა მონაწილეობა
  • კლასში პროცედურების დაგეგმვა
  • პროცედურები საკლასო ოთახისთვის
  • ინდივიდუალური მეცადინეობის და მასწავლებლის მიერ მართული აქტივობის პროცედურები
  • გადასვლები საკლასო ოთახში და მის ფარგლებს გარეთ
  • მცირე ჯგუფის სწავლების პროცედურები
  • ზოგადი პროცედურები
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრაქტიკული მაგალითი 3.1
  • პრაქტიკული მაგალითი 3.2
  • საკითხების ჩამონათვალი: საკლასო ოთახის წესები და პროცედურები
 • თავი 4. მოსწავლეთა სწავლის მართვის პროცედურები
  • შემთხვევის განხილვა
  • დავალებებისა და მოთხოვნების მკაფიო გადმოცემა
  • დავალების შესრულების ინსტრუქცია
  • ფორმის, სიზუსტისა და დადგენილი ვადების სტანდარტები
  • პროცედურები გაცდენების მქონე მოსწავლეების მიმართ
  • დავალებათა შესრულების პროცესის მონიტორინგი
  • დავალების შესრულების მონიტორინგი
  • მოსწავლეთა დავალებების დოკუმენტაციის წარმოება
  • მოსწავლეთა პორტფოლიოს მართვა
  • წერილობითი დავალებების მართვა
  • უკუკავშირი მოსწავლეებთან
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრაქტიკული მაგალითი 4.1.
  • პრაქტიკული მაგალითი 4.2
  • პრაქტიკული მაგალითი 4.3
  • პრაქტიკული მაგალითი 4.4
  • საკითხების ჩამონათვალი: მოსწავლეთა მეცადინეობის მართვა
 • თავი 5. კარგი დასაწყისის საწინდარი
  • საკლასო ოთახში დადებითი ატმოსფეროს შექმნა
  • წესებისა და პროცედურების სწავლება
  • კარგი დასაწყისის დაგეგმვა
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრაქტიკული მაგალითი 5.1:
  • პრაქტიკული მაგალითი 5.2
  • საკითხების ჩამონათვალი: სასწავლო წლის მომზადება
 • თავი 6. სწავლების დაგეგმვა და მართვა
  • კუნინის კონცეფციები კლასის სწავლების მართვაზე
  • გადასვლის პრობლემები სასწავლო პროცესში
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრაქტიკული მაგალითი 6.1
  • პრაქტიკული მაგალითი 6.2:
 • თავი 7. კოოპერატიული სასწავლო ჯგუფების მართვა
  • კვლევები კოოპერატიული სწავლების შესახებ
  • ჯგუფური აქტივობის მაგალითები
  • კოოპერატიული სწავლების ხელშემწყობი მეთოდიკები და წესები
  • ჯგუფის ამოცანები
  • მოსწავლეთა მეცადინეობისა და ქცევის მონიტორინგი
  • ჯგუფებში ჩარევა
  • მოსწავლეთა მიზნები და მონაწილეობა
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • საკითხების ჩამონათვალი: კოოპერატიული ჯგუფის სწავლების დაგეგმვა
 • თავი 8. მოსწავლეთა სასურველი ქცევის დამკვიდრება
  • მოსწავლეთა ქცევის კონტროლი
  • პროცედურები და მიღებული ზომების თანმიმდევრულობა
  • არასასურველი ქცევის მართვა
  • პოზიტიური გარემოს შენარჩუნება
  • კლასში გარემოს გაუმჯობესება სტიმულებისა და ჯილდოების გამოყენებით
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრობლემა 8.1
 • თავი 9. საკომუნიკაციო უნარები სასწავლო პროცესში
  • კონსტრუქციული ასერტიულობა
  • გულისხმიერი რეაგირება
  • პრობლემის გადაწყვეტა
  • საუბარი მშობლებთან
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • ვინიეტები
  • ასერტიულობის შეფასების სკალა
 • თავი 10. პრობლემური ქცევის მართვა
  • რა არის პრობლემური ქცევა?
  • პრობლემური ქცევის მართვის მიზნები
  • მართვის მეთოდიკა
  • განსაკუთრებული პრობლემები
  • ბოლო შეხსენება: იაზროვნეთ და იმოქმედეთ პოზიტიურად
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
 • თავი 11. განსაკუთრებული ჯგუფების მართვა
  • მოსწავლეთა საწყისი დონის შეფასება
  • განსაკუთრებული ჯგუფების დადგენა
  • ინდივიდუალური განსხვავებების მეთოდიკა
  • განსაკუთრებული საჭიროებების მოსწავლეები
  • დაბალი მოსწრების მოსწავლები
  • მაღალი მოსწრების მოსწავლეები
  • სტატუსის დადგენის საფუძვლები
  • თავის მოკლე შინაარსი
  • დამატებითი მასალა
  • შემოთავაზებული აქტივობა
  • პრაქტიკული მაგალითი 11.1:
  • პრაქტიკული მაგალითი 11.2:
  • პრაქტიკული მაგალითი 11.3: