კალათა

დეტალურად

როგორ ვსწავლობთ ლაპარაკს? როგორ ვეუფლებით უცხო ენას? რა აიოლებს სხვისი ნათქვამის მართებულად გაგებას და რა გვეხმარება ჩვენი აზრის უკეთ ჩამოყალიბებაში? ეს არის არასრული ნუსხა იმ საკითხებისა, რომელსაც განიხილავს ეს წიგნი.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა
 • შესავალი
  • მეცნიერული თეორია
  • ფსიქოლინგვისტიკა
  • ფსიქოლინგვისტური კვლევის მეთოდები
  • ექსპერიმენტების ემპირიული პარამეტრები
  • მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი
  • ტრადიციული ფსიქოლინგვისტური მიდგომები
  • პარადიგმის შეცვლა
  • ექსკურსი: ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი, ენა და მსოფლხატი
 • I ნაწილი. ენის ნეიროლოგიური საფუძვლები
  • ნეიროანატომიური ასპექტები
  • მეტყველების მოშლილობა
  • კოგნიტური უნარების დამოუკიდებლობა
  • მეხსიერება
  • მენტალური ლექსიკონი
  • კონცეპტები და მენტალური სქემები
  • მეხსიერების ფიზიკური საფუძველი
 • II ნაწილი. ენის ათვისება
  • თავი 1. მშობლიური ენის ათვისება
  • თავი 2 ბავშვის კოგნიტური განვითარება
  • თავი 3. ენის ათვისების ნატივისტური მოდელი
  • თავი 4. ორი პირველი ენის ათვისება (ბილინგვიზმი)
  • თავი 5. მეორე ენის (L2) ათვისება
 • III ნაწილი. კომუნიკაცია
  • ენა როგორც კომუნიკაცია
  • კომუნიკაციური მოდელები
  • რეცეფციის პროცესი
  • პროდუცირების პროცესი
  • ექსკურსი: სამეტყველო აქტების თეორია
  • სამეტყველო აქტების ურთიერთდამოკიდებულება
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • სქოლიო