კალათა

დეტალურად

კინომცოდნე ირინა კუჭუხიძის წიგნი „ეკრანი და დრო“ წარმოადგენს სტატიების კრებულს კინოს ისტორიისა და თეორიის აქტუალურ საკითხებზე. მასში განხილულია რამდენიმე გამორჩეული ქართველი კინორეჟისორის შემოქმედებითი თავისებურებანი, მათი მსოფლმხედველობითი და ესთეტიკური პოზიციები; ქართული კინოს ისტორიის ერთ-ერთ საინტერესო, გარდამავალ ეტაპზე - XX საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე - მიმდინარე პროცესები და ძირითადი ტენდენციები. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ინტერპრეტაციის, აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის პრობლემები; არქეტიპული ვარიაციები ქართულ კინოში; ახალი, ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვით გამოწვეული კარდინალური ცვლილებები ეკრანული გამომსახველობის სფეროსა და თავად კინოპროცესის სტრუქტურაში... ვფიქრობთ, წიგნში თავმოყრილი მასალა დააინტერესებს კვალიფიციურ მკითხველს, ხოლო კინოსპეციალობის სტუდენტთათვის დამხმარე სახელმძღვანელოს ფუნქციას შეასარულებს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ოთარ იოსელიანის სტილის გააზრებისთვის
 • ხელოვნის გზა
 • რეალურისა და ირეალურის მიჯნაზე
 • ქართული კინოს ძირითადი ტენდენციები XX საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე
 • ინტერპრეტაციის პრობლემის გააზრება დეკონსტრუქციის თეორიის ჭრილში
 • ეკრანის სიმართლე
 • აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის დღევანდელი რეალიები
 • კინემატოგრაფის კონტურები ახალი ტექნოლოგიების ეპოქაში
 • არქეტიპული ვარიაციები ქართულ კინოში