კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • სიმბოლისტური ეტიუდები
 • ერთაბზაციანი ეტიუდები
 • დასვენების დღეები
 • სიყვარულზე
 • რუსულ-ქართული ურთიერთობები
 • რეალისტური ეტიუდები
 • გადაცმული ეტიუდები
 • თბილისური მოტივები
 • ლაოკოონი
 • ნოეს კიდობანი
 • ფანტასტიკა
 • ზღაპრული ეტიუდები
 • სამი სიტყვა
 • თოთო-ოროლა ფრაზით
 • ანალიტიკური ეტიუდები
 • მათემატიკური ეტიუდები
 • მუსიკალური ეტიუდები
 • გიჟსიტყვაობანი
 • დაუწერელი რამეები
 • ფანტაკლიზმები
 • სასაცილო ამბები