კალათა

დეტალურად

საქართველოს ისტორია ( XIX-XX საუკუნეები)

მერაბ ვაჩნაძე ვახტანგ გურული

გამომცემლობა ინტელექტი

ისტორია

წიგნში მოცემულია საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია (XIX-XX სს.). ამ ორსაუკუნოვან ისტორიაში გამოიყოფა ორი ძირითადი პერიოდი: 1801-1802 წლებიდან, რუსეთის იმპერიის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს დაპყრობიდან, 1918 წლამდე, ანუ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამდე და უახლესი ისტორია მოყოლებული საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან (1918 წლის 26 მაისი). წიგნი წარმოადგენს 2002-2006 წლებში მოქმედი საქართველოს ისტორიის XI კლასის სახელმძღვანელოს შემცირებულ ვარიანტს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • თავი I. დასავლეთ საქართველოს დაპყრობა რუსეთის მიერ
  • 1. იმერეთის სამეფოს, სამეგრელოს, გურიის, აფხაზეთისა და სვანეთის სამთავროების დაპყრობა
  • 2. რუსული მმართველობის დამყარება საქართველოში
 • თავი II. რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა საქართველოში
  • 1. ბაგრატიონთა სამეფო სახლის დევნა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება
  • 2. დემოგრაფიული და სოციალური ექსპანსია
 • თავი III. ეროვნული მოძრაობის დასაწყისი საქართველოში. 1832 წლის შეთქმულება
  • 1. ქართველი ერის დამოკიდებულება სახელმწიფოებრიობის გაუქმებისადმი
  • 2. ეროვნული მოძრაობის დასაწყისი
  • 3. 1832 წლის შეთქმულება
 • თავი IV. საქართველოს ისტორიული ტერიტორიის (ჭარ-ბელაქნის, სამცხე-ჯავახეთის) დედასამშობლოში დაბრუნება
  • 1. რუსეთ-ირანისა (1804-1813 წწ.) და რუსეთ-ოსმალეთის (1806-1812 წწ.) ომები და საქართველოს ისტორიული ტერიტორიის შემოერთების საკითხი
  • 2. რუსეთ-ირანის 1826-1828 წლების ომი და სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს (ჭარ-ბელაქნის) შემოერთება
  • 3. რუსეთ-ოსმალეთის 1828-1829 წლების ომი და სამხრეთ საქართველოს (სამცხე-ჯავახეთის) შემოერთება
 • თავი V. რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ახალი ეტაპი. ეროვნული და სოციალური მოძრაობის აღმავლობა (XIX საუკუნის 40-60-იანი წლები)
  • 1. ცვლილებები კოლონიური მმართველობის სისტემაში. კოლონიზაციის გაძლიერება
  • 2. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა. 1841 წლის აჯანყება გურიაში
  • 3. ყირიმის ომი (1853-1856 წწ.) და საქართველო
  • 4. სოციალური მოძრაობა. 1856-1857 წლების სამეგრელოს გლეხთა აჯანყება
  • 5. გურიის, სამეგრელოს, სვანეთისა და აფხაზეთის სამთავროების გაუქმება
 • თავი VI. ქართული კულტურა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში
  • 1. განათლება. მეცნიერება
  • 2. პრესა და პუბლიცისტიკა
  • 3. ლიტერატურა
  • 4. ხელოვნება
 • თავი VII. ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში. XIX საუკუნის 60-70-იანი წლების რეფორმები. ეკონომიკის განვითარება
  • 1. ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში
  • 2. XIX საუკუნის 60-70-იანი წლების რეფორმები
  • 3. საქართველოს ეკონომიკა ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ (XIX საუკუნის 60-90-იანი წლები)
 • თავი VIII. ეროვნული მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის 60-80-იან წლებში
  • 1. ეროვნული მოძრაობის პროგრამა და ბრძოლა მისი განხორციელებისათვის
  • 2. წინააღმდეგობანი ეროვნული მოძრაობის შიგნით. მეორე დასი
 • თავი IX. ქართველი ხალხოსნები
 • თავი X. აჭარისა და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სხვა ტერიტორიების დედასამშობლოში დაბრუნება. ქართველი ერის კონსოლიდაცია
  • 1. რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომი და საქართველო. აჭარისა და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სხვა ტერიტორიების დედასამშობლოში დაბრუნება
  • 2. ქართველი ერის კონსოლიდაცია
 • თავი XI. საქართველო XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში. პოლიტიკური რეაქცია და ეროვნული მოძრაობა
  • 1. პოლიტიკური რეაქცია რუსეთში და მისი გამოძახილი საქართველოში
  • 2. ბრძოლა შელახული ეროვნული ღირსების აღსადგენად
  • 3. ეროვნული მოძრაობა XIX საუკუნის 90-იან წლებში. ილია ჭავჭავაძის პოლიტიკური მემკვიდრეობის საკითხი
  • 4. ეროვნულისა და სოციალურის დაპირისპირება. «მესამე დასი»
 • თავი XII. საქართველო 1905-1907 წლების რევოლუციის პერიოდში
  • 1. პოლიტიკური პარტიების წარმოშობა საქართველოში
  • 2. რევოლუციის დასაწყისი და მიმდინარეობა
  • 3. ხელისუფლება და რევოლუცია
  • 4. საქართველოს ავტონომიის საკითხი რევოლუციის პერიოდში
  • 5. ქართველი დეპუტატები რუსეთის I და II სახელმწიფო სათათბიროებში
 • თავი XIII. საქართველო 1907-1917 წლებში
  • 1. პოლიტიკური რეაქცია (1907-1910 წწ.)
  • 2. სოციალური და ეკონომიკური განვითარება (1907-1914 წწ.)
  • 3. საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ძალთა განლაგება რევოლუციის დამარცხების შემდეგ. ეროვნული მოძრაობა (1907-1914 წწ.)
  • 4. პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისი. საომარი ოპერაციები კავკასიის ფრონტზე (1914-1916 წწ.)
  • 5. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა პირველი მსოფლიო ომის წლებში. ეროვნული საკითხი
 • თავი XIV. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა (1917-1918 წწ.)
  • 1. პოლიტიკური ვითარება საქართველოში რუსეთის 1917 წლის თებერვალ-მარტის რევოლუციის შემდეგ. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა
  • 2. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა
 • თავი XV. ქართული კულტურა XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX საუკუნის დამდეგს
  • 1. განათლება. მეცნიერება
  • 2. პერიოდული გამოცემები. პუბლიცისტიკა
  • 3. ლიტერატურა
  • 4. ხელოვნება
 • თავი XVI. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.)
  • 1. ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მშენებლობა
  • 2. ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
  • 3. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა
  • 4. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა
  • 5. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპყრობა საბჭოთა რუსეთის მიერ
  • 6. ქართული კულტურა 1918-1921 წლებში
 • თავი XVII. საქართველო XX საუკუნის 20-იანი წლების პირველ ნახევარში
  • 1. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დამყარება
  • 2. ავტონომიების შექმნა
  • 3. საქართველოს გაერთიანება ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტურ რესპუბლიკასა და საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირში
  • 4. სოციალური და ეკონომიკური ვითარება
  • 5. ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია XX საუკუნის 20-იანი წლების დამდეგს
  • 6. ეროვნული მოძრაობა 20-იანი წლების პირველ ნახევარში. 1924 წლის აჯანყება
 • თავი XVIII. საქართველო XX საუკუნის 20-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 40-იანი წლების დამდეგამდე
  • 1. სოციალური და ეკონომიკური სისტემა
  • 2. პოლიტიკური სისტემა
  • 3. პოლიტიკური რეპრესიები
  • 4. ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია
  • 5. ქართული კულტურა 1921-1941 წლებში
 • თავი XIX. საქართველო 1941-1945 წლებში
  • 1. გერმანია-საბჭოთა კავშირის ომის დასაწყისი. საქართველო ომის საწყის ეტაპზე
  • 2. ქართველები გერმანია-საბჭოთა კავშირის ომის ფრონტებზე, პარტიზანულსა და ევროპის წინააღმდეგობის მოძრაობაში
  • 3. ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია ომის წლებში. ქართველები გერმანიის სამხედრო ფორმირებებში
  • 4. ეროვნული მოძრაობა ომის წლებში
  • 5. ომის შედეგები საქართველოსათვის
 • თავი XX. საქართველო 1945-1964 წლებში
  • 1. ეკონომიკის აღდგენა და განვითარება (1945-1964 წწ.)
  • 2. XX საუკუნის 40-იანი წლების მეორე ნახევრისა და 50-იანი წლების დამდეგის რეპრესიები
  • 3. პოლიტიკური ვითარება და ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა XX საუკუნის 50-60-იან წლებში
  • 4. ეკონომიკის კრიზისი
 • თავი XXI. საქართველო 1965-1985 წლებში
  • 1. საქართველოს ეკონომიკური განვითარება 1965-1985 წლებში
  • 2. საქართველო XX საუკუნის 70-იან წლებსა და 80-იანი წლების პირველ ნახევარში
  • 3. საბჭოთა სისტემის რღვევის დასაწყისი
  • 4. ეროვნულ-დისიდენტური მოძრაობა
 • თავი XXII. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა (1989-1991 წწ.)
  • 1. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა საქართველოში. 1989 წლის 9 აპრილი
  • 2. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა
 • თავი XXIII. საქართველო XX საუკუნის 90-იან წლებში
  • 1. დამოუკიდებლობის პირველი წლების სიძნელეები
  • 2. ღონისძიებანი ვითარების სტაბილიზაციის მიზნით
  • 3. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა
 • თავი XXIV. საქართველოს ეკლესია XX საუკუნეში
  • 1. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა
  • 2. საქართველოს ეკლესია 1918-1921 წლებში
  • 3. საქართველოს ეკლესია 1921-1977 წლებში
  • 4. საქართველოს ეკლესია 1977-2002 წლებში
 • თავი XXV. ქართული კულტურა XX საუკუნის მეორე ნახევარში
  • 1. განათლება
  • 2. მეცნიერება
  • 3. ლიტერატურა
  • 4. ხელოვნება
 • ძირითადი თარიღები