კალათა

დეტალურად

წიგნში მოცემულია საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან 1801 წლამდე – რუსეთის იმპერიის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს დაპყრობამდე. წიგნი წარმოადგენს 2002-2006 წლებში მოქმედი საქართველოს ისტორიის X კლასის სახელმძღვანელოს შემცირებულ ვარიანტს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • თავი I ქართველ ტომთა უძველესი გაერთიანებები და პირველი სახელმწიფოები
 • თავი II საქართველო ძველი წელთაღრიცხვის VI – ახალი წელთაღრიცხვის III საუკუნეებში
  • 1. კოლხეთის სამეფო VI-IV საუკუნეებში
  • 2. ქართლის სამეფოს წარმოქმნა
  • 3. საქართველო ძველი წელთაღრიცხვის II-I საუკუნეებში
  • 4. საქართველო I-III საუკუნეებში
  • 5. სახელმწიფო წყობილება
  • 6. ეკონომიკური განვითარება. სოციალური წყობა.
  • 7. რელიგია და კულტურა
 • თავი III საქართველო IV-VI საუკუნეებში
  • 1. ქრისტიანობის გავრცელება. საქართველო IV საუკუნეში
  • 2. საქართველო V საუკუნეში
  • 3. საქართველო VI საუკუნის პირველ ნახევარში
  • 4. „დიდი ომიანობა“ ეგრისში
  • 5. ქართლი VI საუკუნის მეორე ნახევარში
 • თავი IV საქართველო VII-VIII საუკუნეებში
  • 1. საქართველო VII საუკუნის პირველ ნახევარში
  • 2. საქართველო VII საუკუნის მეორე ნახევარში
  • 3. საქართველო VIII საუკუნეში
  • 4. კულტურა IV-VIII საუკუნეებში
 • თავი V საქართველო IX-XI საუკუნეებში
  • 1. სამეფო-სამთავროების ჩამოყალიბება
  • 2. ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის IX-X საუკუნეებში
  • 3. საქართველო X-XI საუკუნეების მიჯნაზე (დავით კურაპალატი, ბაგრატ III)
  • 4. საქართველო XI საუკუნეში (გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი II)
  • 5. კულტურა IX-XI საუკუნეებში
 • თავი VI საქართველო XII საუკუნესა და XIII საუკუნის დასაწყისში
  • 1. დავით IV აღმაშენებელი (1089-1125)
  • 2. საქართველო დემეტრე I-ისა და გიორგი III-ს დროს
  • 3. საქართველო თამარის მეფობის დროს (1184-1210)
  • 4. სახელმწიფო მმართველობა
  • 5. საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარება XI-XIII საუკუნეებში
  • 6. ქართული კულტურა XII საუკუნესა და XIII საუკუნის დასაწყისში
  • 7. საქართველოს ეკლესია IV-XII საუკუნეებში
 • თავი VII საქართველო XIII-XIV საუკუნეებში
  • 1. გიორგი IV (1210-1223) მონღოლთა პირველი გამოჩენა
  • 2. ჯალალ ად-დინის ლაშქრობები. საქართველოს დაპყრობა მონღოლების მიერ
  • 3. საქართველო XIII საუკუნის მეორე ნახევარში
  • 4. გიორგი V ბრწყინვალე
  • 5. საქართველო XIV საუკუნის მეორე ნახევარში
 • თავი VIII საქართველო XV საუკუნეში
  • 1. საქართველო XV საუკუნის პირველ ნახევარში
  • 2. საქართველო XV საუკუნის მეორე ნახევარში
  • 3. სოციალური და ეკონომიკური ვითარება XIII-XV საუკუნეებში
  • 4. კულტურა XIII-XV საუკუნეებში
  • 5. საქართველოს ეკლესია XIII-XV საუკუნეებში
 • თავი IX საქართველო XVI საუკუნეში
  • 1. ქართლის სამეფო
  • 2. კახეთის სამეფო
  • 3. იმერეთის სამეფო
  • 4. სამცხე-საათაბაგო
 • თავი X საქართველო XVII საუკუნეში
  • 1. ქართლისა და კახეთის სამეფოები XVII საუკუნის პირველ მეოთხედში
  • 2. ქართლისა და კახეთის სამეფოები XVII საუკუნის მეორე მეოთხედში
  • 3. ქართლისა და კახეთის სამეფოები XVII საუკუნის მეორე ნახევარში
  • 4. დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნეში
  • 5. სამცხე-საათაბაგო XVII საუკუნეში
  • 6. კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში
 • თავი XI საქართველო XVIII საუკუნეში
  • 1. ქართლისა და კახეთის სამეფოები XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში
  • 2. ქართლ-კახეთი XVIII საუკუნის 40-70-იან წლებში
  • 3. დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები XVIII საუკუნეში
  • 4. ქართლ-კახეთის სამეფო XVIII საუკუნის 80-90-იან წლებში
  • 5. სოციალური და ეკონომიკური ვითარება XVI-XVIII საუკუნეებში
  • 6. კულტურა XVIII საუკუნეში
  • 7. საქართველოს ეკლესია XVI-XVIII საუკუნეებში