კალათა

დეტალურად

უქარქაშო ხმლები (წიგნი III)

ლევან სანიკიძე

გამომცემლობა ბაკმი

ლევან სანიკიძის „უქარქაშო ხმლები“ - ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი ოთხ წიგნად. წიგნი მესამე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი მერვე. ყოფნა-არყოფნა
  • აზმა პირველი. მორღვეული კარიბჭეები
   • ნაჯვარი სისხლი
   • „მთავარი ძარღვი“
   • კახეთის კარზე
   • ისევ - „წესადცა არს წინამბრძოლობა ქართველთა“
   • მორღვეული კარიბჭეები
   • ძაგემი, 12 მარტი 1605 წლისა
   • შურისმგებლური
   • ყმაწვილ მეფეთათვის
   • გულჩარა
   • „გაზრდილი“ ეურჩება „გამზრდელს“
   • „დიდებული მანდილოსანი“
   • შაჰ აბასის გოჭები
  • აზმა მეორე. წიგნი „უძღები შვილისა“
   • „ახალ-კაცი“
   • მოსვლა „მგლის ტყაოსანთა“
   • თევდორე
   • სხერტა, ტაშისკარი
   • „ისევ ქართველს უჯობნია“
   • წელიწადი ქორწინებათა
   • „საიდუმლო სერობა“
   • მოთხრილი სააკაძე
   • გაქცეული სააკაძე
   • გათათრებული სააკაძე
   • „დაილეწა გონების სარკე“
   • „საქართველო ინადირეთო“
   • ჟალეთი
   • „ჯოჯოხეთი ორმოცდაათი დღით“
   • „მოდიოდა და სატანა მოუძღოდა“
   • „უკან დაბრუნება აღარ მიწერია“
   • შვილის მკვლელი
   • სისხლიანი ალავერდობა
   • არაგვი და წიწამური
   • „ბაბილონის ტყვეობა“
   • „უტყვისა და მეტყველის მოსასპობად“
   • ისევ - „ტყვეობა ბაბილონისა“
   • დედოფლის სიზმარი
   • ...ვინც ქართველობას უკეთ „მოიხმარდა“
   • ისფაჰანის ახალი ტარუღა
   • „საქართველოს ქართველთა“ და „სპარსეთის ქართველთა“
   • უფლისწულნი - სიკვდილისწულნი
   • ტახტთან და არა ტახტზე
   • „დავსდევ თავი ჩემი ქუეყანისათვის“
   • მჭედელნი „სხვათა ისტორიისა“
   • აპოთეოზი მესამე ქალი-მნათობისა
   • მამა-შვილი
   • კვლავ გაქართველებული სააკაძე
   • მარტყოფი - აპოთეოზი „ხარებისა“
   • მარტყოფის შემდგომ
   • აპოთეოზი პაატა სააკაძისა
   • მარაბდის წინარე წუთისოფელი
   • მარაბდა - აპოთეოზი უიღბლო გმირისა
   • „მიისობას“ - „არაგვი“, „მოისობას“ ქსანი
   • ფიქრები მესხურ გზაჯვარედინზე
   • ზავი და ფიც-ვერცხლი
   • ბაზალეთის წინარე წუთისოფელი
   • გლოვის სამანი
   • კვლავ გათათრებული სააკაძე
   • „მაინც ვერ მოვერიე“
   • ხმალი და ანდერძი
   • აღსრულებული სააკაძე
  • აზმა მესამე. დიდი ხეების საგოდებელი
   • კათოლიკური ეპისტოლენი
   • სიკვდილი ზურაბ ერისთავისაგან
   • სიკვდილი ზურაბ ერისთავისა
   • უმეტოქეოდ
   • ფიქრები გრემში, ფიქრები ისფაჰანში
   • ძმადნაფიცები იორზე ნადირობენ
   • ჭინჭრით ცხვირდასუსხული ლომი
   • უნდილაძეთა საწუთროს დასასრული
   • როსტომი და როსტომი
  • აზმა მეოთხე
   • სატკივარნი „ბაში-აჩუკისა“
   • ქართველები, კაზაკები, თურქები
   • კოჭორაულის ბრძოლა
   • „რქანაყარი პოლიტიკოსები“
   • თვალდამწვართა და თვალდამდგართა
   • არქანჯელო ლამბერტი ახასიათებს ლევან დადიანს
  • აზმა მეხუთე. თეიმურაზი და როსტომი
   • მეფე - „ხერხიანი და ილათიანი“
   • პოლიტიკური სარეცლისათვის
   • ისევ საარაგვოში
   • ისევ „რჯულშეუცვლელი“ თეიმურაზი
   • ქართული შეთქმულება და „თათრული ხუმრობა“
   • აღსასრული როსტომ სააკაძისა
   • ქალისა და დედის პატივით
   • ისევ ქალი...
   • „შვენება შეშლილი“ დედოფალი
   • ქართულობის ღალატის ფასი
   • ისევ აიშალნენ
   • ავბედითად ნასროლი ტყვიები
   • ხორეშან დედოფლის შუამავლობით
   • დატირება უკანასკნელი ძისა და ძირისა
   • როსტომ მეფე კახეთს მოგზაურობს
   • მესხური საგოდებელი
   • ისევ ფესვების იმედით
   • რუსული სიასამური სპარსული ხალათის წინააღმდეგ
   • როსტომ მეფის საწუთროს დასასრული
  • აზმა მექვსე. ბახტრიონული
   • ტახტზე ადის ვახტანგ მეხუთე
   • „დიდი ბუდე“
   • ისევ კახეთის საგოდებელი
   • „გაწყვეტილა“
   • როცა ხალხს ვერ უბედავენ...
  • აზმა მეშვიდე. მეფე-მთავართა საომარ სასწორზეე
   • „მძლავრებდა დიდად დადიანი“
   • წამწარებული დღესასწაულები
   • მამუკა ბატონიშვილი
   • „ამაოება ამაოებათა“
   • ბანძის „გმირები“
   • სათამაშო ტახტის გარშემო
   • „ჟამნი მეფენი არიან“
   • თეიმურაზის საწუთროს დასასრული
  • აზმა მერვე. „დედა-ტახტის“ გარშემო
   • იმერეთიდან - კახეთში... სპარსეთის „გავლით“
   • მამა-შვილის „სიმფონია“
   • შინააშლილობათა ბუდე
   • იმერეთის „საშოვნელად“ ახალციხეში მიდიან
   • ისევ „მოსკოველი ქართველი უფლისწული“
   • ვახტანგ მეხუთის საწუთროს დასასრული
  • აზმა მეცხრე. ახალი მეტოქენი
   • ვინ იქნება ახალი „მეფე“, „ვალი“ თუ „ხანი“?
   • ხელმწიფობა გიორგი მეთერთმეტისა
   • ხელმწიფობა ერეკლე პირველისა
   • „ორხელმწიფობა“
  • აზმა მეათე. თვითმკვლელობის საუკუნე იმერეთისა
   • „მოიპარა ციხე“ და „შეეტყუა ციხესა“
   • პოლიტიკოსები და რაყიფები
   • რუსეთის ცის ქვეშ
   • ოცი წლის შემდგომ
   • ხელმწიფობა ალექსანდრე მეოთხისა
   • ისევ არჩილი
   • არჩილიდან არჩილამდე
   • არჩილი მეოთხედ... არჩილი მეხუთედ
   • როგორ ხვდებიან ახალ საუკუნეს
   • მინაწერი მეჩვიდმეტე საუკუნისა
  • სქოლიო