კალათა

დეტალურად

XII ს-ის შუა ხანებში სპარსულიდან თარგმნილ-გადმოკეთებული პოემა. ცნობილია, ასევე, „ბარამგურიანის“ სახელწოდებით. სათაური „შვიდი მთიები“ მას კორნელი კეკელიძემ უწოდა, როცა 1930 წელს გამოსცა. პოემა მიეკუთვნება სამიჯნურო-საფალავნო თხზულებათა ჟანრს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შესავალი
 • I ამბავი ეზდიჯირდ ხელმწიფისა და მისის შვილის ბარამისა, რომელსა სპარსულად ბარამ-გურს უხმობენ
 • II ეზდიჯირდ ხელმწიფისა ამიერით მიცვალება და ბარამისაგან ტირილი და გლოვა მამისა თვისისა
 • III ბარამ ხელმწიფის მგლოვიარობიდამ გამოსვლა და მამისა ტახტზედ დაჯდომა
 • IV მანი მხატვრის მოსვლა ჩინეთით ბარამ ხელმწიფის წინაშე და დილარამ-ჩანგის სახის მოტანა; გაგზავნა კცისა ჩინეთს და შოვნა მის მზისა
 • V ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მისვლა დილარამ-ჩანგისა და მათი ერთად შეყრა
 • VI ბარამ ხელმწიფის სანადიროდ წასვლა, დილარამ-ჩანგის გვერდსა ხლება და გაწყრომა მისი ბარამისაგან
 • VII ბარამ ხელმწიფისაგან შვიდთა იყლიმთა ხელმწიფეთ წინაშე მოციქულთ გაგზავნა და ქალის თხოვნა
 • VIII ბარამ ხელმწიფის ბრძანებით გიშრის-ფერის დარბაზის მოფენა და ინდოეთის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი
 • IX ინდოეთის ხელმწიფის ქალისას მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა პირველად ბარამ ხელმწიოფეს წინაშე
 • X ბარამ ხელმწიფისაგან კვირას ყვითელს დარბაზში დაჯდომა და მეორის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი
 • XI მეორის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ყვითელს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
 • XII ბარამ ხელმწიფისაგან მესამის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან მწვანე დარბაზში ქორწილი
 • XIII მწვანე დარბაზში მესამის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
 • XIV წითელს დარბაზში მეოთხის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი ბარამ ხელმწიფისა
 • XV მანი ბრძენისაგან ლალის-ფერს დარბაზში მეოთხის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
 • XVI მეხუთე იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ცის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
 • XVII მეხუთე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ცის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა
 • XVIII მეექვსე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას სანდლის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
 • XIX მეექვსე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას სანდლის-ფერს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მოსვლა და ამბის მბობა
 • XX მეშვიდე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას თეთრს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
 • XXI მეშვიდე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას თეთრს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა
 • XXII სარჰანგის სახლში წვევა ბარამ ხელმწიფისა და დილარამ-ჩანგის პოვნა
 • XXIII სარჰანგის სახლში ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მისვლა დილარამ-ჩანგისა და სპილოსა-ოდენის ხარის მხრით აყვანა კოშკზედ
 • XXIV ხაყან-ჩინელისაგან სმენა ბარამ ხელმწიფის სმისა და ლხინისა, მოხდომა მისგან და გაცლა ბარამისაგან
 • XXV ცნობა ბარამ ხელმწიფისაგან ხაყან-ჩინელის შვებისა, ლხინობისა და მტერთაგან უშიშრად ყოფნისა, დასხმა და გამარჯვება
 • XXVI ბარამ ხელმწიფისაგან სანადიროდ გასვლა მინდორად და ამიერით მიფარვა
 • დასასრული