შვიდი მთიები

ნოდარ ციციშვილი

(23 ქულა/5 შეფასება)

ქართული, კლასიკა

გამომცემლობა ლითერასი
0.00 ლარი
კალათა
ჩუქება
XII ს-ის შუა ხანებში სპარსულიდან თარგმნილ-გადმოკეთებული პოემა. ცნობილია, ასევე, „ბარამგურიანის“ სახელწოდებით. სათაური „შვიდი მთიები“ მას კორნელი კეკელიძემ უწოდა, როცა 1930 წელს გამოსცა. პოემა მიეკუთვნება სამიჯნურო-საფალავნო თხზულებათა ჟანრს.
შესავალი
I ამბავი ეზდიჯირდ ხელმწიფისა და მისის შვილის ბარამისა, რომელსა სპარსულად ბარამ-გურს უხმობენ
II ეზდიჯირდ ხელმწიფისა ამიერით მიცვალება და ბარამისაგან ტირილი და გლოვა მამისა თვისისა
III ბარამ ხელმწიფის მგლოვიარობიდამ გამოსვლა და მამისა ტახტზედ დაჯდომა
IV მანი მხატვრის მოსვლა ჩინეთით ბარამ ხელმწიფის წინაშე და დილარამ-ჩანგის სახის მოტანა; გაგზავნა კცისა ჩინეთს და შოვნა მის მზისა
V ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მისვლა დილარამ-ჩანგისა და მათი ერთად შეყრა
VI ბარამ ხელმწიფის სანადიროდ წასვლა, დილარამ-ჩანგის გვერდსა ხლება და გაწყრომა მისი ბარამისაგან
VII ბარამ ხელმწიფისაგან შვიდთა იყლიმთა ხელმწიფეთ წინაშე მოციქულთ გაგზავნა და ქალის თხოვნა
VIII ბარამ ხელმწიფის ბრძანებით გიშრის-ფერის დარბაზის მოფენა და ინდოეთის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი
IX ინდოეთის ხელმწიფის ქალისას მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა პირველად ბარამ ხელმწიოფეს წინაშე
X ბარამ ხელმწიფისაგან კვირას ყვითელს დარბაზში დაჯდომა და მეორის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი
XI მეორის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ყვითელს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
XII ბარამ ხელმწიფისაგან მესამის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან მწვანე დარბაზში ქორწილი
XIII მწვანე დარბაზში მესამის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
XIV წითელს დარბაზში მეოთხის იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ქორწილი ბარამ ხელმწიფისა
XV მანი ბრძენისაგან ლალის-ფერს დარბაზში მეოთხის იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ბარამ ხელმწიფეს წინაშე ამბის მბობა
XVI მეხუთე იყლიმის ხელმწიფის ქალთან ცის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
XVII მეხუთე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას ცის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა
XVIII მეექვსე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას სანდლის-ფერს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
XIX მეექვსე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას სანდლის-ფერს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მოსვლა და ამბის მბობა
XX მეშვიდე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას თეთრს დარბაზში ბარამ ხელმწიფის ქორწილი
XXI მეშვიდე იყლიმის ხელმწიფის ქალისას თეთრს დარბაზში მანი ბრძენისაგან ამბის მბობა
XXII სარჰანგის სახლში წვევა ბარამ ხელმწიფისა და დილარამ-ჩანგის პოვნა
XXIII სარჰანგის სახლში ბარამ ხელმწიფეს წინაშე მისვლა დილარამ-ჩანგისა და სპილოსა-ოდენის ხარის მხრით აყვანა კოშკზედ
XXIV ხაყან-ჩინელისაგან სმენა ბარამ ხელმწიფის სმისა და ლხინისა, მოხდომა მისგან და გაცლა ბარამისაგან
XXV ცნობა ბარამ ხელმწიფისაგან ხაყან-ჩინელის შვებისა, ლხინობისა და მტერთაგან უშიშრად ყოფნისა, დასხმა და გამარჯვება
XXVI ბარამ ხელმწიფისაგან სანადიროდ გასვლა მინდორად და ამიერით მიფარვა
დასასრული