კალათა

დეტალურად

მე-18 საუკუნის 20-იანი წლების ბოლოს, საგურამოს მამულიდან ლამისყანაში გახიზნული პოეტი ლეკებმა მაინც ჩაიგდეს ტყვედ, თუმცა მან დაღესტნიდან გაქცევა მოახერხა და მოსკოვში აღმოჩნდა. ჰუსართა პოლკში ჩარიცხულ პოეტს არ ეწერა სამშობლოში დაბრუნება - მრავალი ბრძოლის მონაწილე ოფიცერი უკრაინაში მამულით დააჯილდოვეს, რამაც საბოლოოდ მიაჯაჭვა ის უცხო ქვეყანას. იმედგადაწურულმა ერთ წიგნად შეკრა მთელი შემოქმედება, წიგნს „დავითიანი“ უწოდა და 1787 წელს საქართველოში გამოაგზავნა, როგორც მემკვიდრე. „დავითიანმა“ ღირსეული გურამიშვილობა გასწია და ქართული კულტურის ბრწყინვალე ნაწილად იქცა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ეს კაცი ასე ილოცავს
 • ამ წიგნთა გამლექსავის გვარისა და სახელის გამოცხადება
 • წიგნი ა
  • ა. ქართველთ უფალთა მეგვარტომობის იგავი
  • ბ. სწავლა მოსწავლეთა
  • გ. საქონლის შეკრებისთვის
  • დ. უკვდავების წყაროს იგავი
  • ე. ჯვარცმის ამბავი
  • ვ. ტირილი ღვთისმშობლისა
  • ზ. მოთქმა ხმითა თავ-ბოლო ერთი
  • ჱ.უკვდავების წყაროს იგავთ ახსნა
  • თ. ქართველთა და კახთაგან თავიანთ უფალთან შეორგულება
  • ი.საწყაულის მოწყვა ღვთისაგან
  • ია. რუსთ ხელმწიფისაგან ქართველთ მეფის ვახტანგის თავისთან მიპატიჯება
  • იბ. რჩევა ქართველის ბატონისა
  • იგ. მტერთაგან მეფის ვახტანგის ყეენთან შესმენა და ყეენისგან ქართლის წართმევა და კახის ბატონის მიცემა
  • იდ. რჩევა კახის ბატონისა
  • იე.წიგნის მიწერა კახის ბატონისაგან ქართველთ ბატონთა: მეგობრობის თხოვნა
  • ივ. ჩხუბის ჩამოგდება ქართველის ბატონისა კახს ბატონთან
  • იზ. კახის ბატონისაგან ბერების მოციქულად გაგზავნა ქართველთ ბატონთან და ქართლის თხოვნა
  • ით. ოსმალოსაგან ქართლის დაჭერა და ქართველის ბატონის რუსეთს წაბძანება
  • კ. დავით გურამისშვილის ლეკთაგან დატყოება
  • კა. ოდეს დატყოებულმან ურჯულოს ქვეყანას საყვარლის სახე და სურათი ვეღარ ნახა, იმისი მოთქმა დავითისაგან
  • კბ. ოდეს დავითს ტყვეობასა შინა სციოდა და მზე ღრუბლის გამო თვალით არა ჩნდა, იმაზე თქმული
  • კგ. მზეთა-მზის ვედრება დავითისაგან, მზის თხოვნა დასათბობლად ტირილითა თუ სიმღერის ხმითა
  • კდ. მზეთა-მზის შესხმა და ჭეშმარიტის გზის თხოვნა დავითისაგან
  • კე. სვინიდისის მხილება დავითისა, ოდეს დატყოებულმან გამოპარვა გაივლო გულშია
  • კვ. სწავლა თავის გაფრთხილებისა და შორს წასვლაზე მზად ყოფნისა
  • კზ. ლოცვა, ოდეს დავითს ტყვეობასა შინა მოშივდა და ღმერთს პური სთხოვა.
  • კჱ. სამების ვედრება: გზის წარმართვის თხოვნა დავითისაგან
  • კთ. ძის ვედრება დავითისაგან
  • ლ. თხოვნა გამლექსავისაგან
  • ლა. სიზმარი დავით გურამიშვილისა ტყვეობასა შინა
  • ლბ. ტყვეობითგან გაპარვა დავითისა
  • ლგ. ოდეს დავით ავის დღისაგან შეწუხებული სვინიდისის მხილებით ელვისაგან გამოქობილი კლდე იპოვნა და იმას შაეფარა, იქიდამგამოსულმან ილოცა
  • ლდ. ვედრება ღვთის-მშობლისა და დავითისაგან, ოდეს იმ ზეით თქმულს ლოდ-გამოკვეთილს კლდეს შაეფარა ავის დრის მიზეზით
  • ლე. ოდეს ზეით ხსენებულის გამოქობილ კლდიდამ წამოსულს დავით გურამიშვილს უცხონი შეხვდენ და მათის შიშით მუხლი მოეჭრა
  • ლვ. უცხოთ ნახვის შიშით მუხლთმოჭრის დროს დავითის ლოცვა და გალობა
  • ლზ. შველა ღვთისაგან დავითისა, ტყვეობიდამ გამოსვლა სარუსეთოში
  • ლჱ. მეფის ვახტანგისა და ძისა მისისა ბაქარისა დარუბანდს წაბრძანება
  • ლთ. თამაზ-ხანისაგან შამახიისა და განჯის აღება და ოსმალოსაგან თიფლისის დაცლა
  • მ. თამაზ-ხანისაგან რუსთ ხელმწიფის ფერთმაშალთან წიგნის მოწერა და თავისის ქვეყნების თხოვნა
  • მა. რუსთაგან გაღმა მხრის დაცლა და მეფის ვახტანგის აშტრახანს გაბძანება
  • მბ. დავით გურამისშვილისაგან საწუთროს სოფლის სამდურავი
  • მგ. მეფის ვახტანგის ამიერ სოფლით მიცვლა და ქართველთ თავადთა და აზნაურთ რუსთ ხელმწიფის სამსახურში განწესება
 • წიგნი ბ
  • მდ. სიმღერა დავით გურამისშვილისა, ტყვეობიდამ გამოსვლის დროს დავითის შესხმა
  • დავითის შესხმა პირველი
  • მე. ოდეს დავით გურამისშვილი კისტრინის ომში ცხენითურთ ლიაში დაეფლა, იმის მონასიბად ღვთის-მშობლის შესხმა
  • მვ. ხარებობის დღის შესხმა:
  • მზ. ღვთის-მშობლის მიცვალების დღის შესხმა
  • მჱ. თავისის ცოდვის მოგონება და სასინანულო სიტყვები დავით გურამისშვილისა
  • მთ. აღდგომის დღეს ყრმათაგან სამღერელი
  • ობოლნი
  • ნ. სიმღერა ქართლ-კახეთის ჯვარობის სანაცლოდ სათქმელი
  • ნა. სიტყვა ესე ღვთისა
  • ნბ. სიმღერა ფერხისული „აგერ მიღმარ ახოს“ სანაცლოდ სათქმელი
  • ნგ. ოდეს დავით გურამისშვილი ბრუსიაში დატყოვდა და, თუ რამ აქვნდა თავისი საცხოვრებელი, ისიც დაეკარგა, იმისთვის ტირილი
  • ნდ. მეორე დავითის შესხმა
  • ნე. რუსულის სიმღერის ხმა:
  • ნვ. მესამე დავითის შესხმა
  • ნზ. არია
  • ნჱ. სიმღერა
  • ნთ. სიმღერა დავითისა: ზუბოვკა
  • ჲ. სიმღერა
  • ჲა. რეული
  • ჲბ. რეული
  • ჲგ. დინარი
  • ჲდ. ზმიანი შაირი დავით გურამისშვილის თქმული
  • ჲე. სიმღერა
  • ჲვ. სიმღერა
  • ჲზ. ამიცანად იგავი, ასახსნელად ადვილი
  • ჲჱ. ანბანზედ თქმული დავითისაგან
 • წიგნი გ
  • ჲთ. გოდება დავითისა, საწუთოს სოფლის გამო ტირილი
  • ო. ისივე გოდება, სხვა რიგი ხმა
  • ოა. სიკვდილისა და კაცის შელაპარაკება და ცილობა
  • ობ.კაცისა და საწუთროსაგან ცილობა და პჭობა, ერთმანერთის ძვირის ხსენება
 • წიგნი დ
  • ა.ზამთარ-ზაფხულისა და ქარების ბრძოლა
  • ბ. ზამთრის დამარცხება და ზაფხულის გამარჯვება და წყემსთ პირობის დება
  • გ.მწყემსისაგან თავისის მამისა და დედის ამბავის თქმა და თავისის სახელის გამოცხადება
  • დ.ლოცვა გოგოსი და თხოვნისაებრ საქმის მოსვლა
  • ე. მწყემსისაგან იმ ქალის უკანვე გაბრუნება და გაყრისათვის სიმწუხარე და ტირილი მწყემსისაგან
  • ვ. ქალის მშვიდობით მისვლა თავის ამხანაგებთანა და ნაპოვნზედ წილთა ყრა
  • ზ. ქაცვია-მწყემსისაგან მამასთან მოციქულის გაგზავნა და ცოლის შერთვის დასტურისა და მამობრივის კურთხევის თხოვნა და მამისაგან კურთხევა
  • ჱ. მამისაგან რჩევა და ჩვენება, თუ როგორი ცოლი შეირთოს
  • თ. სწავლა მამისაგან, რომ თვალის ნდომას გული არ მიაყოლოს
  • ი. ქაცვია მწყემსისაგან კითხვა, თუ ვითარ მოიყვანა წყლით რღვნა თვალთ ლამაზთ ნდომამა
  • ია. წარღვნის ამბავი: ნოეს კიდობნად შესვლა
  • იგ.ენის შერევნისა და გოდლის ამბები
  • იდ. ადამის საჩივარი
  • იე.მეოთხე დავითის შესხმა და დავითნის ქების იგავი
  • იზ. ანდერძი დავით გურამიშვილისა
  • იჱ. მღრდელთ ვედრება დავით გურამისშვილისა
  • ით. საფლავის ქვაზედ დასაწერი
  • კ. სულის ამბავი
  • კა. ამ წიგნის გამლექსავის სულის მოხსენება
 • სქოლიო